Umowa d. Getin Bank jest nieważna

W dniu 2 czerwca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Piotr Grenda, XXVIII C 2227/21/18), w sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko Getin Noble Bank S.A. wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa kredytu z kwietnia 2008 r. zawarta z Getin Bank S.A. jest nieważna.
Sąd zasądził na rzecz powodów kwotę 156.392,08 zł, a także zwrot kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 8.821,22 zł.
Sąd krótko uzasadniając wyrok stwierdził, że podziela argumentację pozwu. Sąd wskazał, że umowa jest nieważna, jako sprzeczna z naturą stosunku prawnego tj. art. 353(1) k.c. taki sam skutek odnosi się do klauzul indeksacyjnych. Pozwany nie sprostał ciężarowi dowodu w zakresie wykazania indywidualnego uzgodnienia z powodami spornych zapisów umownych; powodom przysługiwał status konsumenta. Klauzule indeksacyjne stanowiły główne świadczenia stron, ale były sformułowane w sposób niejednoznaczny. Strona powodowa wykazała, że klauzule indeksacyjne naruszyły dobre obyczaje, jak i rażąco naruszyły interesy konsumentów.
Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Jacek Czabański