Umowa d. EFG Eurobank Ergasias z 2008 r. nieważna, a zarzut zatrzymania nieuwzględniony

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 5 lipca 2023 r. (SSO Mariusz Metera) w sprawie o sygn. I C 1618/23 (poprzednio II C 2039/22) przeciwko Raiffeisen Bank International AG:

I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny zawarta w 2008 r. jest nieważna;

II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (…) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 2 września 2022 r. do dnia zapłaty;

III. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11.851,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

W ustnych motywach wyroku Sąd wskazał m.in., że umowa zawiera postanowienia niedozwolone, które po wyeliminowaniu z umowy powodują, że nie da się jej utrzymać w mocy.

Ponadto, bank dowolnie i arbitralnie kształtował wysokość świadczenia kredytobiorcy poprzez wyznaczanie kursów waluty obcej we własnych tabelach kursowych, nie informując drugiej strony umowy kredytu o sposobie ich ustalania.

Jednocześnie bank nie wyjaśnił kredytobiorcy na czym polega ryzyko kursowe i że po stronie kredytobiorcy jest ono nieograniczone.

Co więcej, sąd nie uwzględnił złożonego przez bank zarzutu zatrzymania, podniesionego dopiero na ostatniej (jedynej) rozprawie, ponieważ po pierwsze, umowa kredytu nie jest umową wzajemną, po drugie, w okolicznościach tej konkretnej sprawy byłoby to sprzeczne z celem Dyrektywy 93/13.

Pozwany jako przegrana strona ma obowiązek zwrócić stronie powodowej całość kosztów postępowania.

Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 8 miesięcy.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.