Nieważność umowy Raiffeisen!

Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Agnieszka Nakwasa-Szczepkowska) w sprawie o sygn. akt XXVIII C 2082/21) w dniu 4 lipca 2023 r. wydał wyrok, w którym:

– ustalił, że nie istnieje umowny stosunek prawny wynikający z umowy o kredyt hipoteczny indeksowany do kursu CHF;
– zasądził na rzecz powódki kwotę 120.131,26 PLN oraz 60.346,60 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 27 lipca 2021 r. do dnia zapłaty;
– oddalił powództwo w pozostałym zakresie;
– zasądził na rzecz powódki od pozwanego kwotę 11.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Ustne motywy:

Sąd podzielił stanowisko strony powodowej co do nieważności całej umowy kredytu. Sąd uznał, że zawarte w umowie postanowienia odnoszące się do przeliczeń walutowych stanowią klauzule abuzywne. W szczególności – bank zagwarantował sobie możliwość dowolnego kształtowania wysokości kursu waluty według którego dokonywano obliczenia wysokości kapitału kredytu i spłacanych rat. Sąd wskazał również, iż pozwany nie poinformował powódki w sposób wyczerpujący o ryzyku ciążącym na powódce, w związku z zawarciem umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej.
Sąd nie uwzględnił również zarzutu zatrzymania podniesionego przez pozwanego, z uwagi na fakt, że pełnomocnik składający oświadczenie w imieniu pozwanego banku legitymował się jedynie pełnomocnictwem procesowym.

Odsetki ustawowe za opóźnienie zasądzono od 15 dnia doręczenia pozwanemu odpisu pozwu. Sąd uznał, że 14 dniowy termin spełnia wymóg niezwłoczności, zważywszy na to, że pozwany jest dużą instytucja finansową, a jednocześnie treść pozwu w ocenie Sądu była jednoznaczna, jeżeli chodzi o stanowisko powódki co do tego, że jej wolą jest unieważnienie umowy i że w związku z tym nie dojdzie do uzdrowienia tej umowy.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Katarzyna Szydłowska z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.