Prawomocna nieważność umowy Banku Millennium!

Wyrokiem z 30 czerwca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Ksenia Sobolewska-Filcek, SSA Tomasz Pałdyna i SSA Beata Waś) w sprawie o sygn. VI ACa 1091/22 podtrzymał co do zasady wyrok Sądu Okręgowego, sygn. XXVIII C 5377/21, ale oddalił część zasądzonych ustawowych odsetek za opóźnienie za okres od dnia doręczenia pozwu do dnia złożenia oświadczenia o świadomości skutków stwierdzenia nieważności oraz od dnia złożenia zarzutu zatrzymania do dnia zapłaty.

Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania złożony na etapie II instancji, w sytuacji gdy roszczenie o zapłatę w pozwie przekraczało już kwotę udzielonego kredytu. Jednakże Przewodniczący zgodził się z argumentacją strony powodowej w zakresie bezzasadności uwzględnienia tego zarzutu co do zasady i w tym zakresie zostanie złożone zdanie odrębne.

Sprawę prowadziła adw. Anna Bielecki. Postępowanie trwało 26 miesięcy, z czego 15 w postępowaniu apelacyjnym.

Wyrok jest prawomocny, ale strony mogą jeszcze złożyć skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego.