Kolejna przegrana mBanku – umowa uznana za nieważną

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha), sygn. XXVIII C 3506/21, w dniu 30 czerwca 2023 r. wydał wyrok, w którym:

  1. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF z 12 czerwca 2007 r. jest nieważna,
  2. zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów całość dochodzonych kwot z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 czerwca 2023 r. do dnia zapłaty (oddalając roszczenie odsetkowe w pozostałym zakresie),
  3. zasądził kredytobiorcom całość kosztów procesu,  szczegółowe rozliczenie pozostawiając referendarzowi sądowemu.

Sąd w motywach ustanych podkreślił, że podziela argumenty przedstawione przez stronę powodową. Niemniej odsetki zostały zasądzone od dnia następującego po pouczeniu powodów na rozprawie o skutkach nieważności. Sąd wyjaśnił, że i w tym zakresie podziela stanowisko powodów, iż odsetki powinny być zasądzone od upływu terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty, jednakże orzeka zgodnie z linią Sądu Apelacyjnego, który jako sąd wyższego rzędu kontroluje i zmienia orzeczenia Sądu I instancji we wskazanym zakresie.

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki.

Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 27 miesięcy.