Prawomocna nieważność umowy mBanku!

W dniu 30 czerwca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Katarzyna Polańska-Farion, Dagmara Olczak – Dąbrowska, Joanna Wiśniewska-Sadomska) w sprawie o sygn. I ACa 830/22, wydał wyrok, w którym:

I. zmienił częściowo zaskarżony wyrok w punkcie drugim w ten sposób, że:

– zasądził od pozwanego mBank S.A. na rzecz każdego z powodów po 212.565,38 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 18 marca 2021 r. do dnia 5 czerwca 2023 r.,

– stwierdził, że pozwanemu mBank S.A. przysługuje uprawnienie do zatrzymania zasądzonego świadczenia do czasu zaofiarowania przez każdego z powodów zwrotu kwot po 261.000,00 PLN;

II. oddalił apelację w pozostałym zakresie;

III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8.100,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Według Sądu Apelacyjnego apelacja tylko w niewielkim stopniu zasługiwała na uwzględnienie. Sąd Apelacyjny podziela pogląd Sądu I instancji o nieważności umowy kredytowej i w tym zakresie apelacja strony pozwanej nie zasługiwała na uwzględnienie.

Zmieniając wyrok Sądu I instancji w zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie Sąd Apelacyjny stwierdził że odsetki należą się dopiero od dnia następnego po dniu 17 marca 2021 r. kiedy to na rozprawie powodowie potwierdzili swe stanowisko co do nieważności umowy i wyrazili gotowość rozliczenia z bankiem. Zdaniem Sądu Apelacyjnego za poprzedni okres odsetki nie powinny być zasądzone. Natomiast kwestia oddalenia odsetek na przyszłość od daty 6 czerwca 2023 r. wiąże się z skutecznym zdaniem Sądu Apelacyjnego zgłoszonym przez pozwanego zarzutem zatrzymania.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna – Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p