Umowa d. BRE Bank S.A. nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (XXVIII C 18138/21, SSR del. Maciej Wójcicki) wyrokiem z dnia 23 marca 2023 r.:

I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF z października 2006 r. jest nieważna;

II. zasądził na rzecz powodów kwotę (…) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) listopada 2021 r. do dnia zapłaty;

III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie;

IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów całość kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty;

W ocenie sądu umowa jest nieważna, jako sprzeczna z ustawą, tj. zgodnie z art. 58 kc. w zw. z art. 353(1) kc. w zw. z art. 69 ust 1 i 2 prawa bankowego.

Według sądu umowa kredytu ma przede wszystkim dwie istotne wady prawne. Pierwsza z nich, to brak obiektywnego i zrozumiałego mechanizmu, w oparciu o który bank ustalał wysokość kwoty kredytu i rat w walucie obcej. Druga z nich, to naruszenie granic ustawowego pojęcia umowy kredytu uregulowanej w prawie bankowym.

Ponadto, umowa zawiera postanowienia niedozwolone, stanowiące główne świadczenia stron, po wyeliminowaniu których umowy nie da się utrzymać w mocy.

Sąd uwzględnił w całości roszczenie o zapłatę, a więc również w zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie, dochodzonych od dnia wynikającego z przedsądowego wezwania do zapłaty. Według sądu nieprawidłowy jest pogląd, zgodnie z którym odsetki za opóźnienie należne są kredytobiorcom dopiero od momentu pouczenia ich przez sąd o skutkach nieważności umowy, ponieważ tego typu pouczenie ma jedynie charakter potwierdzenia stanowiska zawartego już w pozwie i konsekwentnie podtrzymywanego na dalszym etapie.

Powództwo zostało oddalone w zakresie roszczenia ewentualnego, gdyż zdaniem sądu, skoro doszło do uwzględnienia roszczenia głównego, to jakiekolwiek roszczenia ewentualne podlegają oddaleniu, na co powinna wskazywać sentencja wyroku.

Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 15 miesięcy.

Sprawę prowadzi r.pr. Grzegorz Godzina.