Umowa Banku Millennium z 2007 r. nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie o sygn. akt XXVIII C 5617/23 (SSO Maciej Nawrocki) przeciwko Bankowi Millennium S.A.:

I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r. zawarta z Bankiem Millennium S.A. jest nieważna,

II. zasądził na rzecz powoda kwotę 337.974,48 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 20 czerwca 2023 r. do dnia zapłaty,

III. zasądził od pozwanego na rzecz powoda zwrot kosztów postępowania w wysokości 9.151,00 PLN,

IV. oddalił powództwo w pozostałym zakresie (dot. części roszczenia o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie ze względu na inną datę początkową naliczania tych odsetek),

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, iż wzorzec umowy, na którym umowa została sporządzona zawiera rozwiązania, które należy uznać za sprzeczne z naturą stosunku zobowiązaniowego. Postanowienia indeksacyjne składające się na mechanizm indeksacji nie wiążą powoda jako konsumenta, co w konsekwencji prowadzi do nieważności całej umowy. Sąd oddalił powództwo w części dotyczącej roszczenia odsetkowego, uznając, iż dopiero złożenie stosownego oświadczenia po pouczeniu przez Sąd stanowi o definitywnej woli powoda. Koszty postępowania obejmowały również koszty postępowania zażaleniowego (uwzględnienie zażalenia powoda na postanowienie o umorzeniu postępowania z uwagi na błędne przyjęcie przez sąd rejonowy – przed przekazaniem sprawy do sądu okręgowego – iż w sprawie zachodzi stan zawisłości sporu; powód był uczestnikiem pozwu zbiorowego, ale złożył oświadczenie o wystąpieniu z grupy).

Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 77 miesięcy.

Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański, r. pr. Jakub Strojewski, adw. Maciej Zaborowski oraz adw. Jakub Ryzlak