Prawomocna nieważność umowy Deutsche Banku!

Wyrokiem z 19 czerwca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Alicja Fronczyk, SSA Bogdan Świerczakowski, SO del. Piotr Bednarczyk), w sprawie o sygn. V ACa 1761/22 co o zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie o sygn. II C 786/18, w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego do kursu CHF z września 2008 r., a także zasądził na rzecz powoda ponad 85 tys. PLN i ponad 107 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie naliczanymi od wezwania do zapłaty.

Sąd Apelacyjny zmienił wyrok częściowo i oddalił część zasądzonych odsetek ustawowych za opóźnienie uznając, iż odsetki powinny zostać naliczane dopiero od złożenia przez kredytobiorców oświadczenia o skutkach nieważności umowy przed Sądem I instancji. Dodatkowo Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania złożony na etapie II instancji w zakresie kwoty faktycznie wypłaconego kredytu.

Postępowanie trwało 58 miesiące, z czego 10 miesięcy w postępowaniu apelacyjnym.

Wyrok jest prawomocny, ale strony mogą jeszcze złożyć skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego.

Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.