Umowa Banku Millennium prawomocnie nieważna

9 sierpnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 1095/22; referent Jolanta Pyźlak oraz Grażyna Kramarska i Małgorzata Kuracka) utrzymał co do zasady wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 22 kwietnia 2022 r. (III C 642/17; Aleksandra Błażejewska-Leoniak) uznając umowę kredytu indeksowanego do CHF zawartą z Bankiem Millennium w styczniu 2008 r. za nieważną i zasądzającą zwrot zapłaconych rat kredytu.

Sąd Apelacyjny oddalił jednak powództwo o odsetki za opóźnienie za okres przed złożeniem przez kredytobiorców oświadczenia o akceptacji nieważności umowy, co nastąpiło pod koniec toku procesu w I instancji.

Wyrok jest prawomocny, ale strony mogą złożyć jeszcze skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański.

Postępowanie toczylo się łącznie 76 miesięcy, z czego 16 w II instancji.