Umowa Banku Millennium prawomocnie nieważna

Wyrokiem z 23 czerwca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 15/23; SSO del. Mariusz Metera (spr), SSA Ewa Klimowicz-Przygódzka, SSA Joanna Mrozek) utrzymali co do zasady wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 31 października 2022 r. (XXIV C 1277/17; SSO Joanna Szekowska-Krym), w którym umowa kredytu indeksowanego zawarta z Bankiem Millennium w kwietniu 2008 r. została uznana za nieważną a na rzecz kredytobiorców zasądzono zwrot kwot z odsetkami od dnia oświadczenia kredytobiorców o akceptacji upadku umowy w toku postępowania w I instancji.

Apelację złożyły obie strony. Bank kwestionował rozstrzygnięcie co do zasady, a w toku postępowania apelacyjnego złożył również zarzut zatrzymania.

Kredytobiorcy w apelacji domagali się zasądzenia odsetek za opóźnienie od 2017 r., to jest od dnia wezwania przedsądowego.

Sąd Apelacyjny oddalił apelację banku, uwzględniając wyłącznie podniesiony zarzut zatrzymania. Sąd oddalił również apelację kredytobiorców, uznając, że odsetki są należne kredytobiorcy dopiero po złożeniu oświadczenia o akceptacji nieważności umowy.

Wyrok jest prawomocny, ale stronom przysługuje jeszcze skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański. Postępowanie trwało łącznie 68 miesięcy, z czego 8 miesięcy w postępowaniu apelacyjnym.