Deutsche Bank ponownie przegrywa

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny (SSO Agnieszka Bedyńska-Abramczyk), sygn. XXIV C 432/21, w dniu 22 czerwca 2023 r. wydał wyrok, w którym:

  1. ustalił, że umowa zawarta przez powodów w sierpniu 2008 r. z Deutsche Bank PBC S.A. jest nieważna,
  2. zgodnie z żądaniem pozwu zasądził na rzecz powodów całość dochodzonych kwot: 492.826,28 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od upływu terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty tj. od 15 grudnia 2020 do dnia zapłaty oraz 5.076,10 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od upływu 7 dni od dnia doręczenia pozwu.
  3. zasądził kredytobiorcom całość kosztów procesu.

Sędzia w motywach ustanych podkreśliła, że powództwo zostało uwzględnione w całości. Nieważność wynika, zarówno z niedozwolonych postanowień, jak i sprzeczności umowy z prawem.

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 29 miesięcy.