Umowa Banku Millennium nieważna

W dniu 10 września 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Anna Tyrluk-Krajewska) sygn. akt. IV C 75/20, wydał wyrok zgodnie z którym:
1. ustalił, że Umowa z grudnia 2007 r. zawarta pomiędzy powodem a Bankiem Millennium S.A. jest nieważna w całości;
2. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 220.901,43 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 12 grudnia 2017 r. do dnia zapłaty
3. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1000,00 PLN tytułem zwrotu kosztów sądowych oraz kwotę 10.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz opłaty skarbowej.
Sąd w pełni podzielił argumentację powoda w zakresie nieważności umowy kredytowej. Argumentując, że postanowienia, które zawierała sporna umowa, w oparciu o najnowsze orzecznictwo SN w zakresie kredytów powiązanych z kursem waluty obcej, wymaga od Sądu eliminacji wadliwego zobowiązania z obrotu. Sąd podkreślił, iż zawarty w sprawie mechanizm indeksacji pozwalał pozwanemu na dowolne i niczym nie ograniczone kształtowanie wysokości kursu po jakim dochodzi do przeliczenia każdej z rat kredytu. Ponadto, zastosowanie podwójnego przeliczenia w dniu wypłaty zobowiązania, stanowi kolejny nieuczciwy zabieg ze strony pozwanego Banku. Postanowienia spornej umowy nie zostały indywidualnie uzgodnione z powodem. Pozwany posłużył się wzorcem umownym. Umowa sprzeczna z zasadą współżycia społecznego. W ramach UNWW – wzrost wartości kredytu powodował fakt, że powód w praktyce nigdy nie mógł uwolnić się z zapłaty składki a samo ubezpieczenie ulegało automatycznemu wydłużeniu po upływie kolejnych 36 msc.
Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Dominika Helios i adw. Jacek Czabański.