Umowa Banku Millennium nieważna

Wyrokiem z 4 marca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 5718/23; SSO Justyna Pec-Nosińska) ustalił, że umowa kredytu indeksowanego zawarta z Bankiem Millennium w maju 2007 r. na kwotę ok. 400 tys. zł. jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot zapłaconych rat kredytu w wysokości ok. 115 tys. zł i 30 tys. CHF.

Sąd uwzględnił podniesiony przez bank zarzut zatrzymania, to jest zapłata tej kwoty nastąpi pod warunkiem jednoczesnego zwrotu na rzecz banku kwoty wypłaconego kredytu.

Sąd jednocześnie uznał, że odsetki za opóźnienie od dochodzonej przez kredytobiorcę kwoty są należne dopiero od dnia 19.10.2023 r., kiedy bankowi zostało doręczone oświadczenie kredytobiorcy o akceptacji nieważności umowy. Zdaniem Sądu uchwała SN z 7 maja 2022 r. (III CZP 6/21) pozostaje w zgodności z orzecznictwem TSUE i nie nakazuje, aby odsetki za opóźnienie były liczone od wcześniejszego terminu, na przykład wezwania przedsądowego.

Sąd zasądził także od banku na rzecz kredytobiorcy zwrot kosztów procesu w wysokości 11.834 zł oraz obciążył bank kosztami opinii biegłego.

Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański.

Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 48 miesięcy.