Nieważność umowy kredytu z 2008 r. zawartej z BRE Bank S.A.

Wyrokiem z dnia 23 lutego 2024 r. (wydanym na posiedzeniu niejawnym) Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie o sygn. III C 732/21 (SSO Rafał Schmidt) przeciwko mBank S.A.:

I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny „Multiplan” waloryzowany kursem CHF zawarta w 2008 r. z BRE Bank S.A. jest nieważna;

II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (…) PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) do dnia zapłaty;

III. zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę (…) PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) do dnia zapłaty;

IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów (do ich niepodzielnej ręki) kwotę (…) PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) do dnia zapłaty;

V. umorzył postępowanie w pozostałym zakresie, wobec skutecznego częściowego cofnięcia pozwu;

VI. rozstrzygnął, że mBank S.A. w Warszawie ponosi koszty procesu w całości, pozostawiając szczegółowe wyliczenie obciążających pozwanego kosztów procesu referendarzowi sądowemu, po uprawomocnieniu się orzeczenia kończącego postępowanie.

Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 35 miesięcy.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.