Nieważność umowy BPH S.A. (d. GE Money Bank)

W dniu 28 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny (SSO Anna Niosobędzka, sygn. III C 745/22) wydał wyrok, w którym:

  1. Ustalił nieważność umowy kredytu Banku BPH z 2005 r. (d. GE Money Bank)
  2. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 120.376,24 PLN oraz 53.733,60 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 7 lipca 2021 r. do dnia zapłaty
  3. Zasądza od pozwanego na rzecz powodów koszty postępowania w wysokości 11.834 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

USTNE ZASADNICZE MOTYWY ROZSTRZYGNIĘCIA

W ocenie Sądu powództwo zasługiwało w całości na uwzględnienie. 

Żądanie ustalenia nieważności umowy – Sąd uznał, iż zawiera one klauzule abuzywne, które są bezskuteczne wobec powodów. Po usunięciu ich z treści umowy – brak możliwości uzupełnienia luki jakimikolwiek innymi zapisami. W konsekwencji umowa jest nieważna – tym bardziej, że zawierając umowę powodowie zawierali umowę jako konsumenci, a postanowienie umowy nie były indywidualnie uzgadniane. 

Wobec ustalenia przez Sąd nieważności umowy – Sąd dokonał zasądzenia od pozwanego na rzecz powodów dochodzonej przez nich kwoty- w całości zgodnie z żądaniem określonym w pozwie. Odsetki zostały zasądzone zgodnie z treścią pozwu tj. od 8 dnia od daty doręczenia przedsądowego wezwania do zapłaty.

Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania zgłoszonego w pozwie, wskazując, iż umowa kredytu nie jest umową wzajemną, a zatem zarzut zatrzymania nie przysługuje.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.