Nieważność umowy Raiffeisen

W dniu 5 marca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, III Wydział Cywilny (SSO Joanna Bitner, sygn. III C 3340/20) wydał wyrok, w którym:

  1. Ustalił nieważność umowy kredytu EFG Eurobank Ergasias, którego następcą prawnym jest Raiffeisen Bank International A.G. (Spółka Akcyjna)
  2. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów ponad 140 tys. PLN. Wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 20 stycznia 2024 r. do dnia zapłaty
  3. W pozostałej części powództwo oddala;
  4. Obciąża pozwany bank całością kosztów postępowania w sprawie, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie Referendarzowi Sądowemu po uprawomocnieniu się wyroku.

Sąd zgodził się z argumentacją pełnomocnika strony powodowej, że umowa zawiera niedozwolone postanowienia umowne, które prowadzą do upadku umowy. Odsetki ustawowe za opóźnienie zostały zasądzone od daty złożenia przez powodów oświadczenia o świadomości skutków nieważności umowy. W tym zakresie zostanie wywiedziona apelacją mając na uwadze orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii europejskiej z grudnia 2023 r.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.