Umowa Banku Millennium nieważna

Wyrokiem z 20 września 2023 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (I C 1029/18; sędzia del. Agnieszka Łężna) po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 września 2023 r. we Wrocławiu:

  1. ustala, że umowa kredytu hipotecznego nr (…) zawarta w dniu (…) czerwca 2008 r. pomiędzy powodem (…) a Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, którego następcą prawną jest pozwany Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, jest nieważna;
  2. zasądza od pozwanego Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda (…) kwotę 547 361,86 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 2 lutego 2023 r. do dnia zapłaty;
  3. oddala dalej idące powództwo;
  4. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 6 417 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia prawomocności wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu;
  5. nakazuje uiścić pozwanemu na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego we Wrocławiu kwotę 3 585,07 zł tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.

Wyrok jest nieprawomocny, a apelację złożyły obie strony.

Sprawę prowadzi r.pr. Kamila Puńko i adw. Jacek Czabański.

Postępowanie w I instancji trwało 64 miesiące.