Nieważność umowy kredytu z 2008 r. zawartej z EFG Eurobank Ergasias S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 21 września 2023 r. (SSO Marcin Czachura) w sprawie o sygn. XXVIII C 2283/23 przeciwko Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu:

I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny zawarta w lipcu 2008 r. przez powoda z poprzednikiem prawnym pozwanego jest nieważna,

II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 160.144,83 PLN oraz 25.109,47 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 5 kwietnia 2023 r. do dnia zapłaty,

III. oddalił powództwo w pozostałej części,

IV. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 39 miesiący.

Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański, adw. Anna Bielecki oraz adw. Natalia Dobrowolska