Nieważność umowy kredytu z 2008 r. zawartej z EFG Eurobank Ergasias S.A. i nieuwzględnienie zarzutu zatrzymania

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 19 września 2023 r. (SSO Aleksandra Orzechowska) w sprawie o sygn. XXVIII C 13745/21 przeciwko Raiffeisen Bank International AG:

I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny zawarta w 2008 r. przez powoda z poprzednikiem prawnym pozwanego jest nieważna,

II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (…) PLN oraz (…) CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 grudnia 2021 r. do dnia zapłaty,

III. oddalił powództwo w pozostałej części,

IV. zasądził od pozwanego na rzecz powoda w całości zwrot kosztów postępowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że powództwo zasługiwało na uwzględnienie niemalże w całości, z wyjątkiem części roszczenia o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie.

Umowa kredytu jest nieważna z uwagi na zawarte w niej postanowienia niedozwolone, których wyeliminowanie z umowy powoduje, że nie da się jej utrzymać w mocy.

Według sądu powód już w pozwie kategorycznie zażądał uznania umowy za nieważną, co oznacza, że już wtedy zaakceptował skutki ustalenia, że umowa jest nieważna.

Jednocześnie sąd uznał, że podniesiony przez pozwanego zarzut zatrzymania nie zasługiwał na uwzględnienie.

Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 23 miesiące.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.