Umowa Banku Millennium nieważna

24 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (IV C 628/21; SSO Aleksandra Różalska-Danilczuk) wydał wyrok, w którym:

 1. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny nr (…) zawarta dnia (…) października
  2005 r. pomiędzy (…) i (…) a Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie – jest nieważna;
 2. zasądza od pozwanego na rzecz powódki (…) kwotę 41.869,88 zł wraz z
  ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 20 listopada 2023 r. do dnia
  zapłaty;
 3. oddala powództwo w pozostałym zakresie;
 4. zasądza od pozwanego rzecz powódki (…) 6.917,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, wraz z
  ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się niniejszego
  wyroku do dnia zapłaty;
 5. zasądza od pozwanego rzecz powoda (…) kwotę 5.917,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się niniejszego
  wyroku do dnia zapłaty;
 6. nakazuje pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w
  Warszawie kwotę 2.438,47 zł tytułem zwrotu wydatków poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa.

Zdaniem Sądu w sprawie występuje współuczestnictwo konieczne w zakresie roszczenia o ustalenie, dlatego Sąd wezwał do udziału w sprawie w charakterze powoda drugiego kredytobiorcę (ówczesnego małżonka powódki), który w toku trwania umowy, aneksem został zwolniony z długu.
W ocenie Sądu powodom nie zostały wyjaśnione zasady przeliczenia zarówno wartości kredytu, jak również poszczególne raty kredytu. Zdaniem Sądu kwestie związane z klauzulami abuzywnymi powodują, że umowa w takim kształcie ostać się nie może, nie ma także podstaw do tego, aby umowę „odfrankowić”. Dlatego też Sąd ustalił nieważność umowy kredytu. 
Z uwagi na przejęcie przez powódkę całości praw przysługujących powodowi, zwrot nienależnego świadczenia został zasądzony tylko na rzecz powódki. 
Co do odsetek ustawowych za opóźnienie, Sąd uznał, że pozwany pozostaje w faktycznym opóźnieniu dopiero po złożeniu przez powodów oświadczenia w przedmiocie świadomości skutków ustalenia nieważności umowy kredytu, co miało miejsce na rozprawie 20 listopada 2023 r.

Sprawę prowadzi adw. Katarzyna Szydłowska oraz adw. dr Jacek Czabański.

Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 34 miesiące.