Nieważność umowy kredytu z 2008 r. zawartej z EFG Eurobank Ergasias S.A.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie III Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 24 listopada 2023 r. (SSO Agnieszka Tulczyńska-Ożga) w sprawie o sygn. III C 743/23 przeciwko Raiffeisen Bank International AG:

I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z 2008 r. zawarta przez powodów z EFG Eurobank Ergasias S.A. jest nieważna;

II. zasądził od pozwanego na rzecz (…) kwotę (…) PLN oraz na rzecz (…) kwotę (…) PLN oraz na rzecz powodów łącznie kwotę (…) PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia (…) 2023 r. do dnia zapłaty, z zastrzeżeniem, że spełnienie ww. świadczenia nastąpi za jednoczesnym zaofiarowaniem pozwanemu zwrotu kwoty (…) PLN lub zabezpieczeniem zwrotu tej kwoty;

III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie;

IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę (…) PLN tytułem kosztów procesów wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Sąd w motywach ustanych podkreślił, że podziela argumentację strony powodowej dotyczącą nieważności umowy, m.in. że:
– powodowie mają interes prawny w ustaleniu nieważności umowy i mają status konsumenta,
– umowa zawiera niedozwolone postanowienia umowne,
– sprzeczne z dobrymi obyczajami jest jednostronne i arbitralne ustalanie wysokości zobowiązania przez bank za pomocą bankowych tabeli kursów walut,
– to samo dotyczy przerzucenia całego ryzyka kursowego na kredytobiorców,
– bank nie dopełnił obowiązku informacyjnego, zaoferował powodom umowę o podwyższonym ryzyku i nie zabezpieczył przed nim powodów, choć w ocenie sądu miał taką możliwość.

Zasądzenie w częściach jest uzasadnione tym, że powodowie częściowo spłacali kredyt przed zawarciem związku małżeńskiego, a następnie z majątku wspólnego w okresie trwania małżeństwa.

Odsetki ustawowe za opóźnienie zasądzone zostały od pierwszego dnia następującego po dacie pouczenia powodów o skutkach nieważności umowy na rozprawie.

Jednocześnie Sąd uwzględnił również podniesiony przez bak zarzut zatrzymania.

Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 7 miesięcy.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.