Prawomocna nieważność umowy BPH S.A. z 2004 r. (d. Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A.)

W dniu 24 listopada 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Joanna Piwowarun-Kołakowska, sygn. V ACa 1754/23) wydał wyrok, w który zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 marca 2022 r., (XXVIII C 4581/21, SSO Piotr Bednarczyk) oddalający powództwo kredytobiorcy.

W treści wyroku Sąd Apelacyjny:

a) Ustalił nieważność umowy zawartej z dawnym Bankiem Przemysłowo-Handlowym PBK S.A. (obecnie BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku) z 2004 r.

b) Zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz powoda 435.446,85 PLN oraz 29.141,52 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 22 lutego 2022 r. do dnia zapłaty

c) Ustalił, iż pozwany ponosi w całości koszty procesu pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu.

Dodatkowo zasądził od pozwanego na rzecz powoda 9.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd zgodził się z argumentacją strony powodowej zawartej w treści apelacji, iż przedmiotowa umowa jest nieważna z uwagi na zawarcie w niej klauzul abuzywnych, których skutkiem jest upadek umowy. Dodatkowo Sąd zgodził się z argumentacją strony powodowej, iż nie ma znaczenia data przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W dacie zawarcia umowy obowiązywały już w kodeksie cywilnym przepisy dotyczące niedozwolonych postanowień umownych.

Sąd zgodził się z argumentacją pełnomocnika powoda, iż roszczenie powoda nie uległo przedawnienia z uwagi na to, iż miarodajna jest data, w której powód dowiedział się o tym, że konkretnie jego umowa zawiera nieuczciwe postanowienia umowne.

Sąd nie uwzględnił podniesionego przez bank zarzutu zatrzymania. Zdaniem Sądu zarzut zatrzymania jest sprzeczny z dyrektywą EWG 93/13 z uwagi na to, iż utrudnia finalne rozliczenie się stron.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadzili adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. dr Jacek Czabański z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.