Umowa Banku Millennium nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSO Iwona Lizakowska-Bytof) wyrokiem z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie o sygn. akt XXVIII C 10239/21 przeciwko Bankowi Millennium S.A.:

I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta w październiku 2008 r. pomiędzy powodami a pozwanym jest nieważna,

II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot zapłaconych kwot w wysokości 84.768,25 PLN oraz 45.105,34 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 7 czerwca 2023 r.,

III. w pozostałej części powództwo oddalił (odsetki za wcześniejszy okres liczony od daty wynikającej z przedsądowego wezwania do zapłaty).

IV. kosztami procesu obciążył w całości pozwany bank, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu.

Sąd w całości podzielił argumentację strony powodowej. Klauzule indeksacyjne zawarte w umowie są bezskuteczne wobec powodów (konsumentów), a ich eliminacja z umowy powoduje, że umowa nie może być dalej wykonywana. Sąd zasądził wiec zwrot świadczeń w oparciu o przepisy o nienależnym świadczeniu. Zdaniem Sądu powodom należą się odsetki dopiero od daty pouczenia ich przez Sąd o skutkach nieważności, co miało miejsce na rozprawie przed wydaniem wyroku.

Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 22 miesiące.

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki i r. pr. Jakub Strojewski.