Nieważność umowy d. GE Money Bank S.A. z 2007 r.

Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie o sygn. I C 883/22 (Sędzia Ewa Jarzyńska) przeciwko Bank BPH S.A.:

I. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego z 2007 r. zawarta z d. GE Money Bank S.A. jest nieważna,

II. zasądził na rzecz powodów kwotę (…) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 12 kwietnia 2022 r. do dnia zapłaty,

III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie,

W ustnych motywach Sąd wskazał, że umowę należało uznać za nieważną.

Sąd nie zgodził się z poglądem zakładającym możliwość wyeliminowania jedynie części postanowienia umownego (dot. marży banku) i pozostawienia go w mocy w pozostałym zakresie.

Jeśli zaś chodzi o częściowe oddalenie powództwa, to zostało ono oddalone jedynie w zakresie kilku PLN, z uwagi na drobną różnicę pomiędzy wyliczeniami dokonanymi przez stronę powodową, a wyliczeniami wynikającymi z opinii biegłego sądowego.

Z kolei odsetki ustawowe za opóźnienie zostały zasądzone nie od dnia pouczenia kredytobiorców o skutkach nieważności, ale od daty wynikającej z upływu terminu wskazanego w przedsądowym wezwaniu do zapłaty.

Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 14 miesięcy.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.