Kolejna nieważność umowy BRE Bank S.A. z 2006 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 6774/21 (SSO Paweł Krekora) przeciwko mBank S.A.:

I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z 2006 r. zawarta z BRE Bank S.A. jest nieważna,

II. zasądził na rzecz powodów łącznie kwotę (…) PLN oraz (…) CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 maja 2021 r. do dnia zapłaty,

III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie,

IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę (…) PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

W ustnych motywach sąd wskazał, że umowa została zawarta według wzorca umownego, a w jej treści znajdują się postanowienia niedozwolone, które po wyeliminowaniu z umowy powodują, że umowy nie da się utrzymać w mocy i należy uznać ją za nieważna.

Postanowienia niedozwolone dały bankowi prawo do jednostronnego kształtowania kursów kupna i sprzedaży, stosowanych do wypłaty i spłaty kredytu.

Ponadto, brak było dowodu na to, aby kredytobiorcy zostali rzetelnie poinformowani o ryzyku kursowym.

Jeśli zaś chodzi o częściowe oddalenie powództwa, to zostało ono oddalone jedynie w zakresie 2 centymów.

Z kolei odsetki ustawowe za opóźnienie zostały zasądzone nie od dnia pouczenia kredytobiorców o skutkach nieważności, ale od daty wynikającej z upływu terminu wskazanego w przedsądowym wezwaniu do zapłaty, gdyż sytuacja konsumentów w przypadku nieważności umowy, nie może być gorsza od sytuacji, w której umowa byłaby ważna.

Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 24 miesiące.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.