Umowa Banku DnB Nord Polska S.A. z lutego 2009 r. prawomocnie nieważna.

W dniu 13 października 2023 r.  Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 1073/22; SSA Agata Wolkenberg) utrzymał co do zasady wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 28 kwietnia 2022 r. (XXV C 13/22; poprzednia sygnatura III C 1535/20, SSO Ewa Jończyk) uznając umowę kredytu zawartą z Bankiem DnB Nord Polska S.A. w lutym 2009 r. za nieważną ze względu na zawarte w niej klauzule abuzywne i zasądzającą zwrot zapłaconych rat kredytu w wysokości ponad 500 tys. zł.

Sąd Apelacyjny oddalił jednak powództwo o odsetki za opóźnienie za okres przed złożeniem przez kredytobiorców oświadczenia o akceptacji nieważności umowy oraz za okres od dnia złożenia zarzutu zatrzymania, który został uwzględniony.

Wyrok jest prawomocny, ale strony mogą złożyć jeszcze skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Sprawę prowadziła adw. Anna Bielecki.

Postępowanie toczyło się łącznie 40 miesięcy, z czego 18 w II instancji.