Nieważność umowy PKO B.P. (d. Nordea-Habitat) z sierpnia 2010 r.

W dniu 13 października 2023 Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Maria Piasecka) ogłosił wyrok w sprawie przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A (XXIV C 65/21), tj.

  1. ustalił, że Umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat (kredyt hipoteczny przeznaczony na zakup lub zamianę nieruchomości na rynku wtórnym) z sierpnia 2010 r. zawarta przez powodów z pozwanym jest nieważna;
  2. zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 222.797,35 PLN oraz 58.290,30 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 10 grudnia 2020 r. do dnia zapłaty;
  3. zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 11.800,00 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty. 

Motywy rozstrzygnięcia:

Sąd podzielił w całości stanowisko powoda, a w szczególności że umowa kredytu zawiera postanowienia umowne stanowiące klauzule abuzywne. Klauzule te wystawiały powoda na nieograniczone ryzyko, powodując znaczną dysproporcję pomiędzy stronami stosunku prawnego.

Zdaniem sądu klauzule indeksacyjne stanowią najbardziej istotne postanowienia umowy kredytowej, dlatego też konsekwencją wyeliminowania tych klauzul jest nieważność umowy kredytowej.

W ocenie sądu umowa ta sprzeczna jest także z istotą zobowiązania kredytowego, tj. art. 69 ustawy prawo bankowe.

W rezultacie powyższego sąd zasądził łącznie kwotę dochodzoną w pozwie wraz z odsetkami. 

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.