Nieważność umowy kredytu z 2008 r. zawartej z Bankiem Millennium S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 16 października 2023 r. (SSO Maciej Nawrocki) w sprawie o sygn. XXVIII C 10007/22 przeciwko Bank Millennium S.A.:

I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z 2008 r. zawarta z Bankiem Millennium S.A. jest nieważna,

II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę (…) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) października 2023 r. do dnia zapłaty,

III. oddalił powództwo w pozostałej części,

IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę (…) PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał m.in. że powodowie nie mieli wpływu na treść postanowień umownych odwołujących się do tabel kursowych banku, a tego typu postanowienia umowne spowodowały, że tak skonstruowana umowa kredytu jest sprzeczna z naturą stosunku prawnego.

Oddalenie powództwa dotyczy części roszczenia o zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie, ponieważ według Sądu należne są one dopiero od złożenia przez kredytobiorców oświadczenia o świadomości skutków ustalenia, że umowa jest nieważna, co miało miejsce na rozprawie sądowej.

Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 17 miesięcy.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.