Nieprawomocna przegrana w sprawie kredytu Raiffeisen Bank Polska S.A. z 2007 r.

W dniu 18 października 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 467/19, SSO Edyta Bryzgalska) wydał wyrok, w którym uwzględnił powództwo przeciwko kredytobiorcom, uznając, że umowa jest ważna i tym samym:

I. zasądził od pozwanych solidarnie na rzecz Raiffeisen kwotę 293.341,57 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 288.750,70 CHF od dnia 25 listopada 2017 r. do dnia zapłaty,
II. oddalił w pozostałym zakresie powództwo,
III. zasądził od pozwanych solidarnie na rzecz Raiffeisen kwotę 65.141,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty,
IV. nakazał pobrać od pozwanych na rzecz Skarbu Państwa kwotę 1.077,05 PLN tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.

Wyrok jest nieprawomocny, sprawę prowadził adw. Jacek Czabański i adw. Natalia Dobrowolska. Postępowanie trwało 67 miesięcy.