Nieważność umowy kredytu z 2008 r. zawartej z Bankiem Millennium S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 18 października 2023 r., wydanym na posiedzeniu niejawnym w sprawie o sygn. XXVIII C 13585/22 (SSO Ewa Pawłowska) przeciwko Bankowi Millennium S.A.:

I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z 2008 r. jest nieważna,

II. zasądził od pozwanego rzecz powodów kwotę (…) PLN i (…) CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) czerwca 2022 r. do dnia zapłaty,

III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów postępowania w całości wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Sąd wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w związku z czym szczegóły rozstrzygnięcia strony poznają dopiero po uzyskaniu jego pisemnego uzasadnienia.

Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 15 miesięcy.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.