Nieważność umowy mBanku

W dniu 13 października 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Ewa Suchecka – Bartnik, III C 515/20), wydał wyrok, w którym:

1. zasądził od pozwanego mBank S.A. na rzecz powodów kwotę 264.161,24 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 13 lutego 2020 r. do dnia zapłaty;

2. umorzył postępowanie w pozostałym zakresie;

3. zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty procesu w całości a szczegółowe ich wyliczenie pozostawił referendarzowi sądowemu.

Sąd podzielił stanowisko strony powodowej i przestankowo wskazał, że umowa zawiera klauzule abuzywne. Zdaniem Sądu umowa po eliminacji klauzul przeliczeniowych nie może być wykonywana. W związku z upadkiem umowy należało zasądzić na rzecz powoda zwrot wszystkich świadczeń, jako nienależnych. 


Ponieważ strona powodowa wobec całkowitej spłaty kredytu cofnęła powództwo w zakresie ustalenia nieważności umowy, Sąd w tej części postępowanie umorzył

W zakresie odsetek Sąd wskazał, że odsetki ustawowe za opóźnienie należą się stronie powodowej od wezwania do zapłaty skierowanego do pozwanego a składane przez powodów oświadczenia o świadomości skutków prawnych nieważności umowy nie mają w tym zakresie żadnego znaczenia.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.