Uchylenie nakazu zapłaty – umowa d. BPH nieważna

W dniu 16 czerwca 2021 roku, Sąd Okręgowy (SSO Paweł Pyzio sygn. akt XXIV C 682/18) wydał wyrok, w którym uchylił nakaz zapłaty na kwotę ponad 650 tys. zł oraz oddalił w całości powództwo Pekao Bank Hipoteczny S.A. oparte na umowie kredytu zawartej kiedyś przez Bank BPH, przejęty później w części przez PEKAO SA. Koszty postępowania w całość ma ponieść powód.
Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał, iż umowa jest nieważna zatem istnieje konieczność oddalenia roszczenia banku z umowy.
Sąd uznał, że umowa jest sprzeczna z naturą stosunku zobowiązaniowego jaką jest umowa kredytowa. Sąd wskazał na naruszenie 58 § 2 k.c w zw. z art. 3531 k.c.
Umowa jest nieważna bowiem umowa pozwalała Bankowi w sposób jednostronny ustalać zobowiązanie kredytobiorcy, co jest sprzeczne z art. 69 prawa bankowego.
Ponadto sąd zwrócił uwagę, iż bank nie udzielił kredytobiorcom odpowiednich informacji przed podpisaniem umowy o nieograniczonym ryzyku walutowym jakie spadło w całości na kredytobiorców.
Sąd uznał umowa za sprzeczną z zasadami współżycie społecznego zdaniem Sądu została naruszona zasada lojalności, rzetelności i uczciwości wobec drugiej strony umowy.
Sprawę prowadzą adw. Jacek Czabański, adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Dominika Helios