Nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartej z Bank Millennium S.A.

Wyrokiem z dnia 17 czerwca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Joanna Radzyńska-Głowacka; I C 1478/19):
I. ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartej z Bank Millennium S.A.
II. zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy kwotę 24.543,22 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 13 listopada 2019 r. do dnia zapłaty;
III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie;
IV. ustalił, że powód wygrał proces w 84%, pozostawiając rozliczenie kosztów referendarzowi.
W ustnych motywach wyroku sąd wyjaśnił, że w całości podziela argumentację powoda co do niedozwolonego charakteru klauzul indeksacyjnych.
Ich eliminacja z umowy prowadzi w ocenie sądu do tak istotnej zmiany całej umowy, że jej dalsze obowiązywanie nie jest możliwe. Z tego względu należało ocenić umowę jako nieważną od dnia jej zawarcia.
W zakresie roszczenia o zapłatę sąd uwzględnił zarzut przedawnienia zgłoszony przez bank i oddalił roszczenie o zapłatę kwot, które zostały uiszczone przez kredytobiorcę na rzecz banku wcześniej, niż 10 lat przed złożeniem pozwu.
Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzą adwokat dr Jacek Czabański i adwokat Fabian Orłowski.