Umowa kredytu indeksowanego powiązanego z kursem USD nieważna

15 czerwca 2021 r., Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSR del. Ewa Wiśniewska – Wiecha) wydał wyrok w sprawie o sygn. akt XXVIII C 76/21 (poprzednio I C 1311/17), w którym:
I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z grudnia 2008 r. zawarta z mBank SA (dawnym BRE Bank S.A.) jest nieważna,
II. zasądził od mBank S.A. łącznie na rzecz powodów kwotę 149.312,82 PLN oraz 39.506,10 USD wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od listopada 2017 r.
III. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 11.834 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego.
Z ustnych motywów rozstrzygnięcia:
Żądania pozwu były uzasadnione z racji sprzeczności umowy z ustawą, a ponadto z uwagi na jej ocenę pod kątem abuzywności. Umowa jest sprzeczna z art. 353[1] k.c., ponieważ określenie wysokości świadczenia jednej strony (kredytobiorcy) zostało pozostawione w rękach drugiej strony (banku). Sąd stwierdził, że brak jest w umowie dokładnych podstaw ustalania kursów, a ponadto umowa nie przewidywała również żadnych ograniczeń w zakresie ich wysokości. Umowa pozostawiała ustalenie wysokości zobowiązania powodów woli pozwanemu, który już przy uruchomieniu kredytu przeliczył kwotę udzielonego kredytu według dowolnie przez siebie wyznaczonego kursu. W związku z powyższym umowa jest sprzeczna z art. 353 [1] k.c. i nieważna na podstawie art. 58 § 1 k.c.
Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka.