Sąd Najwyższy odmawia przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej Banku Millenium!

W dniu 23 sierpnia 2023 r. Sąd Najwyższy w składzie (SSN Krzysztof Wesołowski, sygn. I CSK 6820/22 wydał postanowienie, w którym odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej Banku Millenium od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 czerwca 2022 r., sygn. I ACa 34/22.

Wyrok ustalający nieważność jest zatem ostateczny!

Dodatkowo Sąd zasądził od pozwanego banku na rzecz powodów 5.400 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.