Nieważność umowy kredytowej z 2007 r. zawartej z BRE Bank S.A.

Wyrokiem z dnia 10 sierpnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie o sygn. XXVIII C 11712/21 (SSR del. Michał Maj) przeciwko mBank S.A.:

I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny „Multiplan” waloryzowany kursem CHF zawarta w 2007 r. z BRE Bank S.A. jest nieważna,

II. zasądził od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę (…) PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 lutego 2022 r. do dnia zapłaty,

III. oddalił powództwo w pozostałej części,

IV. zasądził od pozwanego na rzecz strony powodowej zwrot kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Sąd uznał umowę kredytową za nieważną, przy czym oddalił powództwo w części dotyczącej roszczenia o zapłatę, tj. częściowo w zakresie roszczenia o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie, jak również w zakresie roszczenia o zwrot spłat uiszczonych tytułem ubezpieczenia na życie, nieruchomości i ruchomości.

Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 24 miesiące.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.