Nieważność umowy kredytu PKO BP!

W dniu 21 sierpnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SO Aleksandra Różalska-Danilczuk), w sprawie o sygn. akt IV C 1358/21 wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym:

  1. Ustalił, że umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat z października 2007 r. zawarta pomiędzy powodem, a Nordea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna;
  2. Zasądził na rzecz powoda od PKO BP ponad 650 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 13 kwietnia 2023 r. do dnia zapłaty
  3. Oddalił powództwo w pozostałym zakresie
  4. Zasądził na rzecz powoda od pozwanego kwotę 11.817,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.