Nieważność umowy mBanku! Odsetki ustawowe za opóźnienie od doręczenia odpisu wyroku

Odsetki ustawowe za opóźnienie od doręczenia odpisu pozwu.

W dniu 24 sierpnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Krzysztof Tarapata) w sprawie o sygn. akt XXIV 233/20 wydał wyrok, w którym:

  1. Ustalił, że umowa kredytu zawartego z mBank S.A. z sierpnia 2006 r. jest nieważna
  2. Zasadził od pozwanego solidarnie na rzecz powodów ponad 168 tys. PLN oraz ponad 67 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 14 marca 2020 r. do dnia zapłaty.
  3. Oddalił powództwo w pozostałym zakresie (nieznacznie w zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie)
  4. Ustalił, że pozwany ponosi w całości koszty procesu, w tym koszty zastępstwa procesowego.

Zdaniem Sądu umowa jest nieważna jako sprzeczna z art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe, art. 353 (1) k.c., a także jako sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Dodatkowo zdaniem sądu umowa zawiera również klauzule abuzywne, które prowadzą do upadku umowy. Odsetki ustawowe za opóźnienie zostały zasądzone dzień po wpływie odpisu pozwu do banku.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.