Przegrana Raiffeisen Bank International AG.

W dniu 21 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny (SSO Anna Szymańska-Grodzka, sygn. II C 1238/22) wydał wyrok, w którym:

1. ustalił nieważność spornej Umowy zawartej z EFG Eurobank Ergasias S.A. w lipcu 2008 r.;

2. zasądził na rzecz powodów kwoty 126.614,86 PLN oraz 37.724,78 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 23 lipca 2022 r. do dnia zapłaty (odpowiedzialność in solidum);

3. pozwany został obciążony w całości kosztami procesu, których wyliczenie pozostawiono referendarzowi.

Motywy ustne rozstrzygnięcia:

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie ze względu na naruszenie art. 69 pr. bankowego oraz 353 k.c., zasady swobody umów oraz naruszenie zasad współżycia społecznego i równości oraz ekwiwalentności świadczeń. Umowę zawarto w warunkach dysproporcji informacyjnej, sposób negocjacji z kredytobiorcą był mylący i nieuczciwy, co miało zachęcić kredytobiorcę do zawarcia umowy z rażącym naruszeniem zasad uczciwego obrotu. W związku z tym, że umowa miała charakter złotówkowy to uprawnione jest stwierdzenie, że powiązanie jej z walutą szwajcarską i wprowadzenie do umowy klauzuli waloryzacyjnej  było nakierowanie na uzyskanie spekulacyjnego zarobku przez pozwanego. Umowa zawierała postanowienia abuzywne, których z umowy nie da się usunąć, co z resztą jest również sprzeczne z wolą kredytobiorców, którzy nie chcieli sanować umowy (do czego mieli uzasadnione podstawy, gdyż pozwany rażąco zawiódł powodów jako ich kontrahent).  

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki i adw. Natalia Dobrowolska.

Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 18 miesięcy.