Prawomocna wygrana z PKO BP, odsetki od wezwania, zarzut zatrzymania nie został uwzględniony

14.03.2022 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach (I ACa 495/21; SSO del. Aneta Pieczyrak-Pisulińska) co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku Białej z dnia 16 lutego 2021 r., sygn. I C 975/19 ustalającego nieważność umowy PKO BP własny kąt hipoteczny ze stycznia 2008 r., a także na skutek apelacji strony powodowej (od teorii salda) zasądził od pozwanego na rzecz powodów:

1) ponad 209 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od stycznia 2019 r. (data wezwania przedsądowego) do dnia zapłaty

2) 11.817 PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego za I instancję

3) 9.100 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego za II instancję.

Sąd nie uwzględnił podniesionego przez bak zarzutu zatrzymania z uwagi na braki formalne po stronie pełnomocnika banku.

Warto wskazać, że Sąd I instancji stwierdził nieważność przedmiotowej umowy w oparciu o art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe, jak również ze względu na art. 353(1) k.c., oraz z uwagi na abuzywność klauzul przeliczeniowych. Sąd Apelacyjny podczas ustnych motywów rozstrzygnięcia podtrzymał argumentację Sądu I instancji.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.