Prawomocna wygrana z mBankiem!

Dzisiaj tj. 20 marca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 795/22; SSA Ewa Klimowicz-Przygódzka) co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowe w Warszawie z dnia 16 lutego 2022 r. (sygn. XXVIII C 2561/21) ustalający nieważność umowy d. BRE Bank S.A. i zasądzający na rzecz powoda 141.797 PLN oraz ponad 82.297,48 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 20 lutego 2020 r. do dnia zapłaty. Sąd zmienił wyrok jedynie w części w zakresie daty naliczania odsetek i uznał, że odsetki ustawowe za opóźnienie są należne od 17 lutego 2022 r. do dnia zapały (tj. od daty pouczenia powoda o konsekwencjach nieważności umowy). Argumentacja pełnomocnika pozwanego nie znalazła uznania, ponieważ umowa kredytu zawiera klauzule niedozwolone, co skutkuje upadkiem umowy.  Klauzule indeksacyjne dotyczą głównych świadczeń stron i nie zostały sformułowane w sposób jednoznaczny i transparentny dla konsumenta. Dodatkowo Sąd wskazał, że w umowie kredytowej ryzyko kursowe nie zostało rozłożone w sposób równomierny w uwagi na zabezpieczenie ryzyka kursowego po stronie banku i wystawienie powoda na niczym nieograniczone ryzyko kursowe.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka

z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.