Prawomocna wygrana z BPH w Gdańsku

Sąd Apelacyjny w Gdańsku (SSA Barbara Rączka-Sekścińska) wyrokiem z dnia 27 kwietnia 2022 r. sygn. akt V ACa 11/22:

I. zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 16 lipca 2021 r. (sygn. akt I C 8/16) w ten sposób, że:

1) ustalił, że dwie umowy kredytu zawarte przez powódkę z GE Money Bank S.A. są nieważne;

2) zasądził od Banku BPH na rzecz powódki kwoty 277.087,82 PLN oraz 15.009,73 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 01 kwietnia 2016 r. do dnia zapłaty;

3) częściowo uchylił wyrok SO w Gdańsku;

4) obciążył bank kosztami postępowania;

II. zasądził od Banku BPH S.A. kwotę 9.100 PLN na rzecz powódki tytułem zwrotu kosztów postępowania za II instancję.

III. oddalił apelację powódki w pozostałym zakresie.

W prowadzonej sprawie Sąd Okręgowy w Gdańsku pozostawił w umowach kredytu indeksowanych do CHF kurs średni NBP, ustalając bezskuteczność Umów tylko w zakresie marży banku. W konsekwencji powództwo zostało uwzględnione tylko w niewielkim zakresie, co do zapłaty kwoty 19.000 PLN.

Od wyroku SO w Gdańsku apelację złożyła powódka.

Sąd apelacyjny w zmienił niekorzystny wyrok i ustalił nieważność obu umów kredytu oraz zasądził pozostałą część dochodzonych kwot.W efekcie powództwo zostało uwzględnione w 100% co do ustalenia nieważności umowy oraz zasądzenia żądanych kwot, z tą zmianą, że sąd przyznał odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia doręczenia pozwanemu odpisu pozwu, a nie od dnia wezwania do zapłaty.

Nieważność umowy w ocenie Sądu Apelacyjnego wynika z faktu, że po eliminacji niedozwolonych klauzul indeksacyjnych, umowa nie może być dalej wykonywana.

Jednocześnie sąd podkreślił, że sankcja częściowej bezskuteczności na gruncie tej sprawy, byłaby sprzeczna z ochroną konsumenta przyznaną dyrektywą 93/13.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadzą adw. dr Jacek Czabański, adw. Maciej Zaborowski oraz adw. Fabian Orłowski.