Sąd stwierdza brak statusu konsumenta

28 kwietnia 2022 r., w dniu wydania uchwały III CZP 40/22, Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Edyta Sornat-Unisk, XXVIII C 1763/21) wydał wyrok, w którym:

1. oddalił powództwo w całości,

2. zasądził koszty procesu od powoda na rzecz pozwanego.

Podając ustne motywy rozstrzygnięcia Sąd wskazał, iż o oddaleniu powództwa zadecydował brak posiadania statusu konsumenta przez powoda. Zdaniem Sądu powód zakupił nieruchomości w celach inwestycyjnych, bowiem 3 lata po zawarciu umowy kredytu powód zaczął prowadzić działalność gospodarczą, która w CEIDG miała m.in. wpisany przedmiot zawiązany z najmem nieruchomości. Podczas przesłuchania powód zaprzeczył, by prowadził w tym zakresie działalność gospodarczą. Jednakże zdaniem Sądu należało uznać, że w dacie zawarcia umowy „powód przygotowywał się do prowadzenia tego typu działalności i z uwagi na to dokonał zakupu nieruchomości”.

Kancelaria oczywiście złoży apelację.

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki oraz adw. Jacek Czabański.