Prawomocna nieważność umowy z Getin Bank

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 27 kwietnia 2022 r. (VI ACa 298/21; SSA Grzegorz Tyliński) oddalił apelację Getin Noble Bank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 9 lutego 2021 r. (XXV C 3072/18; SSR de. Stanisław Zabłocki), ustalającego nieważność umowy kredytu d. Getin Bank S.A. z września 2006 r. na kwotę ponad 500 tys. PLN. i zasądzającego na rzecz powodów ponad 253 tys. PLN oraz 59 tys. CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od grudnia 2018 r.

Sąd Apelacyjny uznał, że apelacja banku jest bezzasadna, gdyż wbrew twierdzeniom pozwanego zasady określania kursu w umowie są niejasne i nie poddają się obiektywnej weryfikacji.

Warto dodać, iż bank na etapie postępowania apelacyjnego złożył oświadczenie o potrąceniu dotyczące kwoty faktycznie wypłaconego kredytu, które zostało uznane przez Sąd Apelacyjny. Sąd samodzielnie wyliczył jednak kwotę podlegająca zasądzeniu na rzecz kredytobiorców po uwzględnieniu potrącenia, obejmującego również odsetki od roszczenia powodów. Co ciekawe, nawet po dokonaniu potrącenia, to powodowie są wierzycielami banku. W tym zakresie kwota zasądzona na rzecz powodów została pomniejszona o kwotę faktycznie wypłaconego kredytu.

Sąd zasądził całość kosztów procesu za II instancję na rzecz kredytobiorców tj. 8.100 zł, pomimo uwzględnienia zarzutu potrącenia. Sąd zgodził się z argumentacją pełnomocnika powodów, iż kredytobiorcy wygrali proces co do zasady, a bank oświadczenie o potrąceniu złożył dopiero na etapie postępowania apelacyjnego.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.