Prawomocna wygrana z Bankim BPH S.A. w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie (kredyt całkowicie spłacony)

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 15 listopada 2023 r. (V ACa 1131/22; SSA Ewa Kaniok)

I. oddalił apelację Banku BPH S.A.

II. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorcy kwotę 8.100 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej kwoty od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Sąd Apelacyjny nie uwzględnił zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania.

W prowadzonej sprawie Sąd Okręgowy Warszawa-Praga wyrokiem z dnia 21 kwietnia 2022 r. (II C 1457/19; SSO Katarzyna Sałaj-Alechno) zasądził na rzecz kredytobiorcy przestankowo z tytułu nieważności umowy kwotę 233.328,76 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 30 listopada 2019 r. do dnia zapłaty. Dodatkowo zasądził na rzecz powoda od Banku BPH S.A. 11.823,00 PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sąd Apelacyjny w ustnych motywach wyroku wyjaśnił, iż w pełni podziela stanowisko Sądu Okręgowego, że klauzule indeksacyjne zawarte w umowie są abuzywne.

Sąd Apelacyjny wskazał, że nie ma znaczenia, iż kredytobiorca przed przystąpieniem do umowy kredytu z Bakiem BPH posiadał doświadczenie w zakresie wykonywania umowy kredytu powiązanego z kursem waluty obcej z 2002 r. Pełnomocnik banku nie zdołał udowodnić, że tego typu okoliczność przyczyniła się do pełnej świadomości kredytobiorcy w zakresie ryzyka kursowego.

Nie jest możliwe, wbrew twierdzeniom banku, pozostawienie w umowie kursu średniego NBP i wykreślenie samej marży jest niemożliwe. Sankcja bezskuteczności musi dotyczyć całego mechanizmu indeksacji co wynika wprost z orzeczenia TSUE C 19/20.

Skutkiem usunięcia klauzul indeksacyjnych jest nieważność umowy, ponieważ klauzule te dotyczą głównych świadczeń stron.

Odsetki ustawowe za opóźnienie zostały zasądzone od wezwania przedsądowego.

Na marginesie warto dodać, iż z roszczeniem wystąpił tylko jeden z kredytobiorców.

Wyrok jest prawomocny, ale bank może jeszcze złożyć skargę kasacyjną.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.