Prawomocna przesłankowa nieważność umowy mBanku (kredyt całkowicie spłacony)!

W dniu 14 listopada 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Joanna Wiśniewska-Sadomska; I ACa 892/22), wydał wyrok, w którym:

I. zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (SSO Ewa Ligoń- Krawczyk, sygn. I C 618/20 oddalający w całości powództwo kredytobiorcy)

– w punkcie pierwszym w ten sposób, że zasądził od pozwanego mBank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 60.202,91 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 17 lutego 2021 r. do dnia zapłaty;

– w punkcie drugim w ten sposób, że ustalił, że pozwany ponosi w całości koszty postępowania zlecając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu;

II. ustalił, że pozwany ponosi w całości koszty postępowania odwoławczego zlecając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu.

Według Sądu Apelacyjnego apelacja powodów okazała się zasadna w znacznej części co skutkowało zmianą zaskarżonego wyroku i uwzględnieniem powództwa głównego. Zdaniem Sądu zawarta między stronami umowa kredytowa zawierała postanowienia abuzywne a w szczególności strona pozwana nie dopełniła obowiązków informacyjnych wynikających z orzecznictwa TSUE, które nakładało na stronę pozwaną obowiązków poinformowania kredytobiorców o konsekwencjach zawierania umowy. Konsekwencją tego było uznanie, że taka umowa z uwagi na klauzule abuzywne nie może się ostać.

W zakresie odsetek ustawowych Sąd Apelacyjny ustalił, że należą się one od dnia następnego od złożenia przez powodów oświadczenia o świadomości skutków nieważności umowy w obecności strony pozwanej.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.