Prawomocna przegrana mBanku – wyrok apelacyjny na posiedzeniu niejawnym

Kolejna przegrana mBanku – odsetki za opóźnienie zasądzone za czas procesu.

Jeżeli żadna ze stron nie złoży wniosku o rozprawę, to wyrok apelacyjny może zapaść na posiedzeniu niejawnym, o którym strony dowiadują się, kiedy zostanie im doręczony przez portal informacyjny.

I tak właśnie się wydarzyło 2 listopada 2023 r., gdy Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie V ACa 850/22 (SSA Robert Obrębski) i i wskutek apelacji powodów od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2022 r. (II C 940/20; SSO Michał Chojnacki) zmienił zaskarżony wyrok:

1. w punkcie drugim w części w ten sposób, że:

a. ustala nieważność umowy nr (…) zawartej w dniu (…) lipca 2008 r. pomiędzy powodami a BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie;

b. zasądza od mBank spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz (…) kwotę 144.900,74 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 29 października 2016 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 57.158,31 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie do dnia zapłaty: od kwoty 36.638,82 CHF od dnia 29 października 2016 r. i od kwoty 20.519,49 CHF od dnia 9 lipca 2020 r.;

2. w punkcie trzecim w części w ten sposób, że obciąża pozwaną całością kosztów procesu poniesionych przez powodów;

II. oddala apelację w pozostałym zakresie;

III. obciąża pozwaną całością poniesionych przez powodów kosztów postępowania apelacyjnego i powierza szczegółowe ich rozliczenie referendarzowi sądowemu w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Sprawa toczyła się łącznie 84 miesięce, w tym 19 miesięcy w postępowaniu apelacyjnym, więc tym większa satysfakcja z zasądzenia odsetek za czas postępowania, co choć trochę rekompensuje powodom czas oczekiwania na rozstrzygnięcie sprawy.

Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański, a wcześniej adw. Maciej Zaborowiski i adw. Jakub Ryzlak.