Nieważność umowy kredytu z 2007 r. zawartej z BRE Bank S.A.

Wyrokiem z dnia 7 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie w sprawie o sygn. III C 1959/23 (SSR Agnieszka Perehubka) przeciwko mBank S.A.:

I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny „mPlan” waloryzowany kursem CHF zawarta w 2007 r. z BRE Bank S.A. jest nieważna,

II. zasądził od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę (…) PLN oraz (…) CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia następującego po wydaniu wyroku, tj. od dnia 8 listopada 2023 r. do dnia zapłaty,

III. oddalił powództwo w pozostałej części (tj. w zakresie części roszczenia odsetkowego),

IV. zasądził od pozwanego na rzecz strony powodowej zwrot kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało zaledwie 4 miesiące.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.