Prawomocny wyrok: umowa dawnego Kredyt Bank S.A. nieważna!

Dzisiaj tj. 8 listopada 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 1078/22) w składzie SSA Katarzyna Jakubowska-Pogorzelska co do zasady utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (XXVIII C 246/21, SSO Joanna Dalba-Sobczyńska) z dnia 23 lutego 2022 r., w którym ustalono, że umowa o kredyt z października 2007 r. jest nieważna oraz zasądzono od Santander Bank Polska S.A. zwrot zapłaconych rat kredytu.

Sąd Apelacyjny zmienił jednak wyrok w ten sposób, że oddalił roszczenie o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie oraz zastrzegł, że zapłata przez bank zasądzonych kwot nastąpi za jednoczesnym zaofiarowaniem przez powodów na rzecz pozwanego zwrotu kwoty kredytu. Sąd obciążył bank kosztami postępowania apelacyjnego w całości.

Sąd zgodził się z tym, że sporna umowa kredytu zawiera klauzule niedozwolone oraz że powodowie nie zostali właściwie poinformowani o ryzyku kursowym, jak również z tym, że postanowienia umowne odwoływały się do bankowych tabel kursowych bez jednoczesnego określenia jednoznacznych kryteriów ustalania kursów banku. Według Sądu konsekwencją wyeliminowania tego typu klauzul umownych jest nieważność umowy.

Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadziła adw. Anna Bielecki.

Postępowanie toczyło się 32 miesiące, z czego 21 miesięcy w II instancji.